Algemene leden vergadering

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

Hierbij willen we jullie uitnodigen voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering van buurtvereniging Noorder-Es

Datum 20 februari 2018
Aanvang 19.30 uur
Locatie MFC De Ludinge – Ludinge 4

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Concept notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 februari 2017 ( Esblattie nr.1 2017 )
4. Jaarverslag activiteiten 2017 – secretaris
5. Financieel jaarverslag 2017 – penningmeester
6. Verslag kascommissie 2017
7. Benoeming kascommissie 2018
8. Vaststelling contributie 2018
9. Vaststellen begroting 2018
10. Benoeming bestuur 2018
– aftredend: Wim Kuipers ( herkiesbaar) en Dirk van Leeuwen ( herkiesbaar )
– tegenkandidaten kunnen zich melden tot 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris
11. Voorstel activiteiten 2018
12. Rondvraag
13. Sluiting

We vinden het fijn als je komt. Graag tot ziens op 20 februari!

Met vriendelijke groet,
mede namens het bestuur,

Corry de Wit
secretaris

“Wat is ’t Weerd?“
Na afloop van de ALV , rond 20.45 uur op dinsdag 20 februari vervolgen we de avond met “Wat is ’t weerd?” o.l.v. Erik Boerma. Zie de pagina hiernaast!